Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Office: 603-784-5244
Cell: 603 801 9191
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com

Pháp Giảng Kinh Luận

 Nhấn nút chuột bên phải trên đề tài rồi chọn Save Target As để download

Đề Tài 1 Đề Tài 2 Đề Tài 3
_______________________________ **THIỀN TÔNG VN CUỐI THẾ KỶ 20** _______________________________
_______________________________ _______________________________ 001. Thiền Tông VN Cuối Thế Kỷ 20
_______________________________ ____*** KINH VIÊN GIÁC ***____ _______________________________
_______________________________ 005. Kinh Viên Giác 004. Kinh Viên Giác
003. Kinh Viên Giác 002. Kinh Viên Giác 001. Kinh Viên Giác
_______________________________ ____*** KINH DUY MA CẬT ***____ _______________________________
_______________________________ _______________________________ 031. Kinh Duy Ma Cật Phần Kết
030. Kinh Duy Ma Cật 029. Kinh Duy Ma Cật 028. Kinh Duy Ma Cật
027. Kinh Duy Ma Cật 026. Kinh Duy Ma Cật 025. Kinh Duy Ma Cật
024. Kinh Duy Ma Cật 023. Kinh Duy Ma Cật 022. Kinh Duy Ma Cật
021. Kinh Duy Ma Cật 020. Kinh Duy Ma Cật 019. Kinh Duy Ma Cật
021. Kinh Duy Ma Cật 020. Kinh Duy Ma Cật 019. Kinh Duy Ma Cật
018. Kinh Duy Ma Cật 017. Kinh Duy Ma Cật 016. Kinh Duy Ma Cật
015. Kinh Duy Ma Cật 014. Kinh Duy Ma Cật 013. Kinh Duy Ma Cật
012. Kinh Duy Ma Cật 011. Kinh Duy Ma Cật 010. Kinh Duy Ma Cật
009. Kinh Duy Ma Cật 008. Kinh Duy Ma Cật 007. Kinh Duy Ma Cật
006. Kinh Duy Ma Cật 005. Kinh Duy Ma Cật 004. Kinh Duy Ma Cật
003. Kinh Duy Ma Cật 002. Kinh Duy Ma Cật 001. Kinh Duy Ma Cật
_______________________________ _____*** KINH PHỔ MÔN ***_____ _______________________________
_______________________________ 011. Hạnh Nguyện Viên Thành 010. Từ Bi Trí Tuệ
009. Nghiệp Chứng Tiêu Trừ 008. Quan Âm Cứu Khổ 007. Tiêu Trừ Khổ Nạn
006. Phổ Độ Chúng Sanh 005. Công Đức Bố Thí 004. Quan Âm Ứng Hiện
003. Thành Tựu Sở Nguyện 002. Hóa Giải Tham Sân Si 001. Giới Thiệu Kinh Phổ Môn
_______________________________ _______________________________ _______________________________
_______________________________ *** SỬ CÁC THIỀN SƯ *** _______________________________
_______________________________ _______________________________ 121. Thiền Sư Trung Hoa
120. Thiền Sư Trung Hoa 119. Thiền Sư Trung Hoa 118. Thiền Sư Trung Hoa
117. Thiền Sư Trung Hoa 116. Thiền Sư Trung Hoa 115. Thiền Sư Trung Hoa
114. Thiền Sư Trung Hoa 113. Thiền Sư Trung Hoa 112. Thiền Sư Trung Hoa
111. Thiền Sư Trung Hoa 110. Thiền Sư Trung Hoa 109. Thiền Sư Trung Hoa
108. Thiền Sư Trung Hoa 107. Thiền Sư Trung Hoa 106. Thiền Sư Trung Hoa
105. Thiền Sư Trung Hoa 104. Thiền Sư Trung Hoa 103. Thiền Sư Trung Hoa
102. Thiền Sư Trung Hoa 101. Thiền Sư Trung Hoa 100. Thiền Sư Trung Hoa
099. Thiền Sư Trung Hoa 098. Thiền Sư Trung Hoa 097. Thiền Sư Trung Hoa
096. Thiền Sư Trung Hoa 095. Thiền Sư Trung Hoa 094. Thiền Sư Trung Hoa
093. Thiền Sư Trung Hoa 092. Thiền Sư Trung Hoa 091. Thiền Sư Trung Hoa
090. Thiền Sư Trung Hoa 089. Thiền Sư Trung Hoa 088. Thiền Sư Trung Hoa
087. Thiền Sư Trung Hoa 086. Thiền Sư Trung Hoa 085. Thiền Sư Trung Hoa
084. Thiền Sư Trung Hoa 083. Thiền Sư Trung Hoa 082. Thiền Sư Trung Hoa
081. Thiền Sư Trung Hoa 080. Thiền Sư Trung Hoa 079. Thiền Sư Trung Hoa
078. Thiền Sư Trung Hoa 077. Thiền Sư Trung Hoa 076. Thiền Sư Trung Hoa
075. Thiền Sư Trung Hoa 074. Thiền Sư Trung Hoa 073. Thiền Sư Trung Hoa
072. Thiền Sư Trung Hoa 071. Thiền Sư Trung Hoa 070. Thiền Sư Trung Hoa
069. Thiền Sư Trung Hoa 068. Thiền Sư Trung Hoa 067. Thiền Sư Trung Hoa
066. Thiền Sư Trung Hoa 065. Thiền Sư Trung Hoa 064. Thiền Sư Trung Hoa
063. Thiền Sư Trung Hoa 062. Thiền Sư Trung Hoa 061. Thiền Sư Trung Hoa
060. Thiền Sư Trung Hoa 059. Thiền Sư Trung Hoa 058. Thiền Sư Trung Hoa
057. Thiền Sư Trung Hoa 056. Thiền Sư Trung Hoa 055. Thiền Sư Trung Hoa
054. Thiền Sư Trung Hoa 053. Thiền Sư Trung Hoa 052. Thiền Sư Trung Hoa
051. Thiền Sư Trung Hoa 050. Thiền Sư Trung Hoa 049. Thiền Sư Trung Hoa
048. Thiền Sư Trung Hoa 047. Thiền Sư Trung Hoa 046. Thiền Sư Trung Hoa
045. Thiền Sư Trung Hoa 044. Thiền Sư Trung Hoa 043. Thiền Sư Trung Hoa
042. Thiền Sư Trung Hoa 041. Thiền Sư Trung Hoa 040. Thiền Sư Trung Hoa
039. Thiền Sư Trung Hoa 038. Thiền Sư Trung Hoa 037. Thiền Sư Trung Hoa
036. Thiền Sư Trung Hoa 035. Thiền Sư Trung Hoa 034. Thiền Sư Trung Hoa
033. Thiền Sư Trung Hoa 032. Thiền Sư Trung Hoa 031. Thiền Sư Trung Hoa
030. Thiền Sư Trung Hoa 029. Thiền Sư Trung Hoa 028. Thiền Sư Trung Hoa
027. Thiền Sư Trung Hoa 026. Thiền Sư Trung Hoa 025. Thiền Sư Trung Hoa
024. Thiền Sư Trung Hoa 023. Thiền Sư Trung Hoa 022. Thiền Sư Trung Hoa
021. Thiền Sư Trung Hoa 020. Thiền Sư Trung Hoa 019. Thiền Sư Trung Hoa
018. Thiền Sư Trung Hoa 017. Thiền Sư Trung Hoa 016. Thiền Sư Trung Hoa
015. Thiền Sư Trung Hoa 014. Thiền Sư Trung Hoa 013. Thiền Sư Trung Hoa
012. Thiền Sư Trung Hoa 011. Thiền Sư Trung Hoa 010. Thiền Sư Trung Hoa
009. Thiền Sư Trung Hoa 008. Thiền Sư Trung Hoa 007. Thiền Sư Trung Hoa
006. Thiền Sư Trung Hoa 005. Thiền Sư Trung Hoa 004. Thiền Sư Trung Hoa
003. Thiền Sư Trung Hoa 002. Thiền Sư Trung Hoa 001. Thiền Sư Trung Hoa
_______________________________ _______________________________ _______________________________
021. Cư Trần Lạc Đạo Phú 020. Cư Trần Lạc Đạo Phú 019. Cư Trần Lạc Đạo Phú
018. Cư Trần Lạc Đạo Phú 017. Cư Trần Lạc Đạo Phú 016. Cư Trần Lạc Đạo Phú
015. Cư Trần Lạc Đạo Phú 014. Cư Trần Lạc Đạo Phú 013. Cư Trần Lạc Đạo Phú
012. Cư Trần Lạc Đạo Phú 011. Cư Trần Lạc Đạo Phú 010. Cư Trần Lạc Đạo Phú
009. Cư Trần Lạc Đạo Phú 008. Cư Trần Lạc Đạo Phú 007. Cư Trần Lạc Đạo Phú
006. Cư Trần Lạc Đạo Phú 005. Cư Trần Lạc Đạo Phú 004. Cư Trần Lạc Đạo Phú
003. Cư Trần Lạc Đạo Phú 002. Cư Trần Lạc Đạo Phú 001. Cư Trần Lạc Đạo Phú
_______________________________ _______________________________ 04. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát
03. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát 02. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát 01. Kinh Ba Cửa Giãi Thoát
_______________________________ _______________________________ _______________________________
_______________________________ 2. Sám Hối Ba Nghiệp 1. Sám Hối Ba Nghiệp
_______________________________ _______________________________ _______________________________
_______________________________ 2. Kinh Đại Bát Niết Bàn 1. Kinh Đại Bát Niết Bàn
_______________________________ _______________________________ _______________________________
09. Qui Sơn Cảnh Sách 08. Qui Sơn Cảnh Sách 07. Qui Sơn Cảnh Sách
06. Qui Sơn Cảnh Sách 05. Qui Sơn Cảnh Sách 04. Qui Sơn Cảnh Sách
03. Qui Sơn Cảnh Sách 02. Qui Sơn Cảnh Sách 01. Qui Sơn Cảnh Sách
_______________________________ _______________________________ _______________________________
90. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 89. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 88. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
87. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 86. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 85. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
84. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 83. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 82. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
81. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 80. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 79. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
78. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 77. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 76. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
75. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 74. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 73. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
72. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 71. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 70. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
69. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 68. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 67. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
66. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 65. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 64. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
63. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 62. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 61. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
60. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 59. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 58. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
57. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 56. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 55. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
54. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 53. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 52. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
51. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 50. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 49. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
48. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 47. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 46. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
45. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 44. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 43. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
42. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 41. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 40. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
39. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 38. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 37. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
36. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 35. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 34. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
33. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 32. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 31. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
30. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 29. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 28. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
27. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 26. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 25. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
24. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 23. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 22. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
21. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 20. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 19. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
18. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 17. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 16. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
15. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 14. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 13. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
12. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 11. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 10. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
09. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 08. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 07. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
06. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 05. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 04. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
03. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 02. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 01. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
_______________________________ _______________________________ _______________________________
01. Kinh Địa Tạng Yếu Lược 02. Kinh Địa Tạng Yếu Lược 03. Kinh Địa Tạng Yếu Lược
04. Kinh Địa Tạng Yếu Lược _______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________ _______________________________
01. Thiền Lâm Bảo Huấn 02. Thiền Lâm Bảo Huấn 03. Thiền Lâm Bảo Huấn
04. Thiền Lâm Bảo Huấn 05. Thiền Lâm Bảo Huấn 06. Thiền Lâm Bảo Huấn
07. Thiền Lâm Bảo Huấn 08. Thiền Lâm Bảo Huấn 09. Thiền Lâm Bảo Huấn
10. Thiền Lâm Bảo Huấn 11. Thiền Lâm Bảo Huấn 12. Thiền Lâm Bảo Huấn
13. Thiền Lâm Bảo Huấn 14. Thiền Lâm Bảo Huấn 15. Thiền Lâm Bảo Huấn
16. Thiền Lâm Bảo Huấn 17. Thiền Lâm Bảo Huấn 18. Thiền Lâm Bảo Huấn
19. Thiền Lâm Bảo Huấn 20. Thiền Lâm Bảo Huấn 21. Thiền Lâm Bảo Huấn
22. Thiền Lâm Bảo Huấn
_______________________________ _______________________________ _______________________________
01. Luận Đại Thừa Khởi Tín 02. Luận Đại Thừa Khởi Tín 03. Luận Đại Thừa Khởi Tín
04. Luận Đại Thừa Khởi Tín 05. Luận Đại Thừa Khởi Tín 06. Luận Đại Thừa Khởi Tín
07. Luận Đại Thừa Khởi Tín 08. Luận Đại Thừa Khởi Tín 09. Luận Đại Thừa Khởi Tín
10. Luận Đại Thừa Khởi Tín 11. Luận Đại Thừa Khởi Tín 12. Luận Đại Thừa Khởi Tín
13. Luận Đại Thừa Khởi Tín 14. Luận Đại Thừa Khởi Tín 15. Luận Đại Thừa Khởi Tín
16. Luận Đại Thừa Khởi Tín 17. Luận Đại Thừa Khởi Tín 18. Luận Đại Thừa Khởi Tín
19. Luận Đại Thừa Khởi Tín 20. Luận Đại Thừa Khởi Tín 21. Luận Đại Thừa Khởi Tín
22. Luận Đại Thừa Khởi Tín 23. Luận Đại Thừa Khởi Tín 24. Xuất Gia Trọng Đại-LĐTKT
25. Luận Đại Thừa Khởi Tín 26. Luận Đại Thừa Khởi Tín 27. Luận Đại Thừa Khởi Tín
28. Luận Đại Thừa Khởi Tín 29. Luận Đại Thừa Khởi Tín 30. Luận Đại Thừa Khởi Tín
31. Luận Đại Thừa Khởi Tín 32. Luận Đại Thừa Khởi Tín 33. Luận Đại Thừa Khởi Tín
34. Luận Đại Thừa Khởi Tín
_______________________________ _______________________________ _______________________________
01. Chứng Đạo Ca 02. Chứng Đạo Ca 03. Chứng Đạo Ca
04. Chứng Đạo Ca 05. Chứng Đạo Ca 06. Chứng Đạo Ca
07. Chứng Đạo Ca 08. Chứng Đạo Ca 09. Chứng Đạo Ca
10. Chứng Đạo Ca 11. Chứng Đạo Ca 12. Chứng Đạo Ca
13. Chứng Đạo Ca 14. Chứng Đạo Ca 15. Chứng Đạo Ca
16. Chứng Đạo Ca 17. Chứng Đạo Ca 18. Chứng Đạo Ca
19. Chứng Đạo Ca 20. Chứng Đạo Ca
_______________________________ _______________________________ _______________________________
Tổ Thứ 1: Tổ Ca Diếp Tổ Thứ 2: Tổ A Nan Tổ Thứ 3: Tổ Thương Na Hòa Tu
Tổ Thứ 4: Tổ Ưu Ba Cúc Đa Tổ Thứ 5: Tổ Đề Đa Ca Tổ Thứ 6: Tổ Di Da Ca
Tổ Thứ 7: Tổ Bà Tu Mật Tổ Thứ 8: Tổ Phật Đà Na Đề Tổ Thứ 9: Tổ Phục Đà Mạt Đa
Tổ Thứ 10: Tổ Hiếp Tôn Giã Tổ Thứ 11: Tổ Phú Na Dạ Xa Tổ Thứ 12: Tổ Mã Minh
Tổ Thứ 13: Tổ Ca Tỳ Ma La Tổ Thứ 14: Bồ Tát Long Thọ Tổ Thứ 15: Tổ Ca Na Đề Bà
Tổ Thứ 16: Tổ La Hầu La Đa Tổ Thứ 17: Tổ Tăng Già Nan Đề Tổ Thứ 18: Tổ Già Da Xá Đa
Tổ Thứ 19: Tổ Cưu Ma La Đa Tổ Thứ 20: Tổ Xa Dà Đa Tổ Thứ 21: Tổ Bà Tu Bàn Đầu
Tổ Thứ 22: Tổ Man Noa La Tổ Thứ 23: Tổ Hạt Lạc Na Tổ Thứ 24: Tổ Sư Tử
Tổ Thứ 25: Tổ Bà Xá Tư Đa Tổ Thứ 26: Tổ Bất Như Mật Đa Tổ Thứ 27: Tổ Bát Nhã Đa La
Tổ Thứ 28: Tổ Bồ Đề Đạt Ma 1 Tổ Thứ 28: Tổ Bồ Đề Đạt Ma 2 Tổ Thứ 29: Tổ Huê Khả
Tổ Thứ 30: Tổ Tăng Xán Tổ Thứ 31: Tổ Đạo Tín Tổ Thứ 32: Tổ Hoằng Nhẫnn
Tổ Thứ 33: Tổ Huệ Năng
_______________________________ _______________________________ _______________________________
1. Kinh Di Giáo 2. Kinh Di Giáo 3. Kinh Di Giáo
4. Kinh Di Giáo 5. Kinh Di Giáo 6. Kinh Di Giáo
_______________________________ _______________________________ _______________________________
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Web Master: pham_hong@yahoo.com