Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm
_()_

Nước chảy xuống đồi không cố ý
Mây ra khỏi núi vốn vô tâm
_()_Cập Nhật:Thông Báo:
Liên Lạc:


729 Wilton Rd.
Peterborough, NH 03458
Phone: 603-784-5244
email: tvbaochon@gmail.com or thichtueman@gmail.com
Thời Khóa Tu Học Tại Thiền Viện Bảo Chơn
Thời Khóa Trong Tuần
3:30 am  
4:00 am - 5:30 am  
6:15 am  
7:45 am  
8:30 am  
11:00 am  
12:00 pm  
2:00 pm - 3:00 pm  
3:45 pm  
7:00 pm - 8:00 pm  
9:30 pm  
 
Thứ Ba và Thứ Năm:
2:00 pm - 3:00 pm   
Thức chúng
Tọa thiền
Ăn Sáng
Tụng Kinh
Lao Tác
Thọ Trai
Chỉ Tịnh
Tọa Thiền
Tụng Kinh
Tọa thiền
Chỉ tịnh
 
 
Học Phật Pháp

Thời Khóa Cuối Tuần
Thứ Bảy
7:45 am  
8:30 am  
11:00 am  
12:30 pm  
1:30 - 2:15 pm  
Tụng Kinh
Lao Tác
Thọ Trai
Chỉ Tịnh
Tọa Thiền
Chủ Nhật
9:30 am  
10:15 am  
11:45 am  
1:00 - 2:00 pm  
3:00 pm  
Tụng kinh
Giảng Pháp
Thọ trai
Tọa thiền
Hoàn Mãn
 
 
Web Master: pham_hong@yahoo.com